Algemene Voorwaarden WhatEls

Algemene Voorwaarden WhatEls

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van welke aard dan ook die met WhatEls zijn aangegaan, ongeacht andersluidende bepalingen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de onderstaande betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– Opdrachtgever: de wederpartij van WhatEls.

– Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en WhatEls.

Door ondertekening van een overeenkomst met WhatEls verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en met deze akkoord gaat.

 

Artikel 1. Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes van WhatEls zijn vrijblijvend; zij zijn een maand geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. WhatEls is uitsluitend aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend aan WhatEls is bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WhatEls zijn alleen geldig na een aanvullend of gewijzigd voorstel dat door beide partijen is aanvaard.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht WhatEls niet om een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te verrichten.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. WhatEls heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen; de hieruit voortvloeiende eventuele directe of indirecte extra kosten mogen met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever worden doorberekend.

 

Artikel 2. Wijziging, opschorting en ontbinding

 1. Indien in de acceptatie van een offerte voorbehoud of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien WhatEls schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 2. Behoudens in de gevallen waarin deze voorwaarden voorzien, is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij WhatEls met annulering instemt.
 3. WhatEls is gerechtigd door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan WhatEls, indien bekend met deze informatie, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. Indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever is verstrekt waardoor de opdracht niet naar behoren kon worden uitgevoerd, is opdrachtgever verplicht het in offerte overeengekomen bedrag te voldoen.
 4. Elk der partijen heeft het recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd.
 5. In een situatie als bedoeld in de punten 3 en 4, heeft WhatEls het recht om zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens te vorderen op de opdrachtgever.
 6. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, behoudt WhatEls zich het recht voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 7. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht WhatEls te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

 

Artikel 3. Uitvoering en garantie

 1. WhatEls zal zorgdragen voor een vakbekwame uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst zal de opdrachtgever WhatEls steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan WhatEls is verstrekt, heeft WhatEls het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. WhatEls is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van derden te laten uitvoeren.
 5. In geval WhatEls om wat voor redenen dan ook niet (meer) in staat is de opdracht uit te voeren, zal WhatEls zoeken naar andere, vakbekwame personen als vervanger. Indien binnen zes weken nadat de noodzaak tot vervanging is gebleken door de opdrachtgever is vastgesteld dat hieraan door WhatEls niet kan worden voldaan, is de opdrachtgever gerechtigd naar eigen goeddunken te handelen en zelf voor adequate vervanging zorg te dragen.
 6. Indien WhatEls verwacht dat de vervanging zoals in de laatste zin van punt 5 vermeld, de resultaten van de dienstverlening in negatieve zin zullen beïnvloeden, is WhatEls gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 7. In de situatie als bedoeld in punt 6 heeft WhatEls het recht om, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens te vorderen op de opdrachtgever.
 8. Klachten over de door WhatEls verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WhatEls.
 9. Indien een klacht gegrond is, zal WhatEls de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever aangeeft dat dit inmiddels voor hem/haar zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal WhatEls slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de punten 1 tot en met 4 van Artikel 4.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. WhatEls is ter zake van wanprestatie slechts aansprakelijk, indien na deugdelijke ingebrekestelling door de opdrachtgever deze de overeenkomst tussentijds beëindigt. De tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht. De aansprakelijkheid van WhatEls beperkt zich tot de extra kosten van opdrachtgever die het directe gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht.
 2. Behoudens de aansprakelijkheid zoals in punt 1 vermeld, kan WhatEls niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade, waaronder schade door derden veroorzaakt, gevolgschade en schade veroorzaakt door discontinuïteit, tenzij de verzekeraar van WhatEls deze schade dekt en erkent.
 3. De opdrachtgever vrijwaart WhatEls voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de medewerkers van de opdrachtgever.
 4. De totale aansprakelijkheid uit hoofde van de dienstverlening door WhatEls is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag ter zake van de dienstverlening. In geval van maandelijkse betalingen is het bedrag in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het door WhatEls gemiddelde gefactureerde maandbedrag ter zake van de dienstverlening gerekend over de laatste drie maanden.
 5. WhatEls is niet aansprakelijk voor schade anders dan die uit hoofde van de dienstverlening (punten 1, 2 en 3), tenzij deze zijn ontstaan door opzet of door grove schuld van WhatEls. Indien WhatEls toch aansprakelijk blijkt, dan zal deze aansprakelijkheid nimmer verder gaan dan het bedrag van de dekking die door de verzekeraar van WhatEls wordt gegeven c.q. erkend.

 

Artikel 5. Belemmeringen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen wordt geconstateerd dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, dan wel bij een van de partijen gerede twijfel ontstaat aan de in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaten binnen het overeengekomen bedrag, is deze partij gehouden de andere partij hiervan onverwijld in kennis te stellen teneinde gezamenlijk na te gaan hoe deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.
 2. Indien de in punt 1 genoemde belemmeringen niet kunnen worden opgeheven, kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door een of beide partijen worden beëindigd.

 

Artikel 6. Niet toerekenbare tekortkoming / overmacht

 1. Iedere vreemde oorzaak en iedere buitengewone omstandigheid, die in redelijkheid niet tot het risico van één van beide partijen behoort, leveren voor WhatEls overmacht op. Dit ontheft WhatEls van verplichtingen tot uitvoering van de opdracht, zonder dat de opdrachtgever recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of hoe ook genaamd kan eisen. WhatEls dient de opdrachtgever direct schriftelijk in kennis te stellen van de situatie.
 2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan twee maanden wegens overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, is de andere partij gerechtigd om met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, òf de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
 3. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.

 

Artikel 7. Facturatie en betaling

 1. Betaling van factuurbedragen voor de kosten uit hoofde van de dienstverlening door WhatEls en/of voor vergoedingen van andere door WhatEls te maken declarabele kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht dient te geschieden binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum door bijschrijving op de opgegeven rekening van WhatEls. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfactuur door de opdrachtgever is ontvangen.
 3. WhatEls kan, indien nodig, zowel vóór als na het totstandkomen van een overeenkomst, van elke opdrachtgever zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van de vordering. Indien die zekerheidsstelling niet binnen een redelijke termijn wordt gegeven, is WhatEls gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke mededeling te ontbinden of op te schorten. WhatEls behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen.
 4. WhatEls is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn is ontvangen, gerekend vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden, aan de opdrachtgever een rentevergoeding te vorderen over het verschuldigde bedrag tegen een rente die gelijk is aan het promessedisconto van de Nederlandsche Bank, vermeerderd met 3%.
 5. WhatEls is gerechtigd, buiten hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle door de niet betaling veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te vorderen, waaronder begrepen de kosten aan alle instanties van WhatEls zelf, zoals advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de door WhatEls verleende diensten of geleverde producten kunnen worden uitgeoefend op grond van de Auteurswet, berusten bij WhatEls.
 2. WhatEls behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. WhatEls verleent opdrachtgever het recht de resultaten van de dienstverlening om niet te gebruiken, welk recht niet eindigt bij beëindiging of ontbinding van een overeenkomst.
 4. Alle door WhatEls verstrekte stukken zoals rapporten, ontwerpadviezen, schetsen, tekeningen of hand-outs, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van WhatEls worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Partijen zullen maatregelen treffen om geheimhouding te doen verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan ieder der partijen kennis neemt in het kader van de opdracht.
 2. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

 

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Bij geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Indien dat onmogelijk blijkt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin WhatEls is gevestigd.
 2. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing